નવોદય વિદ્યાલય માં ભરતી 2024 | નવોદય વિદ્યાલયમાં બમ્પર ભરતી, 12 પાસ પર કુલ 1377 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત

NVS Recruitment 2024 Notification: નવોદય વિદ્યાલયમાં સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા ઉમેદવારો માટે એક સુવર્ણ તક છે. નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ (NVS) એ નોન-ટીચિંગની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. યોગ્ય પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોને આ વિવિધ બિન-શિક્ષણ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરી શકે છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી વગેરે માહિતી આગળ આપેલ છે.

નવોદય વિદ્યાલય ભરતી – NVS Recruitment 2024

નવોદય વિદ્યાલય ભરતી – NVS Recruitment 2024

ભરતી સંસ્થા નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ
પોસ્ટ વિવિધ
કુલ જગ્યાઓ 1377
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30-04-2024
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ https://navodaya.gov.in
નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ

નવોદય વિદ્યાલય ભરતી પોસ્ટનું નામ

 • ઇલેક્ટ્રિશિયન કમ પ્લમ્બર: 128
 • લેબ એટેન્ડન્ટ: 161
 • મેસ હેલ્પર: 442
 • ફીમેલ સ્ટાફ નર્સ: 121
 • કેટરિંગ સુપરવાઈઝર: 78જુનિયર સચિવાલય સહાયક: 381
 • મદદનીશ વિભાગ અધિકારી: 5
 • ઓડિટ મદદનીશ: 12
 • જુનિયર ટ્રાન્સલેશન ઓફિસર: 4
 • કાનૂની મદદનીશ: 1
 • સ્ટેનોગ્રાફર: 23
 • કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર: 2
 • MTS: 19

NVS ભરતી અરજી ફી

જે પણ ઉમેદવારો ફીમેલ સ્ટાફ નર્સની જગ્યાઓ માટે અરજી કરી રહ્યાં છે તો તમામ ઉમેદવારો માટે અરજી ફી રૂ. 1500 હશે અને SC/ST/PWBD કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 500 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. અન્ય પોસ્ટ્સ માટેની અરજી ફી તમામ ઉમેદવારો માટે 1000 રૂપિયા છે અને SC/ST/PWBD કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 500 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.

નવોદય વિદ્યાલય ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત:

આસિસ્ટન્ટ સેક્શન ઓફિસર ASO – 3 વર્ષના અનુભવ સાથે ભારતની કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાં કોઈપણ પ્રવાહમાં સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

ઓડિટ આસિસ્ટન્ટ – ભારતની કોઈપણ માન્ય યુનિવર્સિટીમાં કોમર્સ B.Com માં સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

જુનિયર ટ્રાન્સલેશન ઓફિસર – ઉમેદવારો કે જેઓ ડિગ્રી લેવલમાં ફરજિયાત વિષય તરીકે અંગ્રેજી સાથે હિન્દીમાં માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવે છે અથવા ડિગ્રી લેવલમાં ફરજિયાત વિષય તરીકે હિન્દી સાથે અંગ્રેજીમાં માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવે છે અથવા હિન્દી અથવા અંગ્રેજી સિવાયના કોઈપણ વિષયમાં માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવે છે, અંગ્રેજી માધ્યમ સાથે અને હિન્દી ફરજિયાત અથવા વૈકલ્પિક વિષય તરીકે અથવા ડિગ્રી સ્તર પર પરીક્ષાના માધ્યમ તરીકે આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

કાનૂની સહાયક – કાયદામાં સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો (LLB) આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

સ્ટેનોગ્રાફર – ઉમેદવારો કે જેમણે ભારતમાં કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી તેમની વર્ગ 10+2ની મધ્યવર્તી પરીક્ષા 10 Mts @80 wpm અને 50 MTs અંગ્રેજી, 65 Mts હિન્દીના વર્ણન સાથે પાસ કરી હોય તેઓ આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર – કોમ્પ્યુટર સાયન્સ / આઈટીમાં BE/B.Tech/B.SC/BCA ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

કેટરિંગ સુપરવાઈઝર – હોટેલ મેનેજમેન્ટમાં સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો અથવા સંરક્ષણ સેવાઓમાં 10 વર્ષની સેવા સાથે કેટેગરીમાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

જુનિયર સચિવાલય સહાયક HQRS / RO – ઉમેદવારો કે જેમણે ભારતમાં કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી તેમની વર્ગ 10+2 મધ્યવર્તી પરીક્ષા અંગ્રેજીમાં 30 wpm અથવા હિન્દીમાં 25 wpm ટાઈપ કરવાની ઝડપ સાથે પાસ કરી છે તેઓ આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

જુનિયર સચિવાલય સહાયક JNV સંવર્ગ – ઉમેદવારો કે જેમણે ભારતમાં કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી તેમની વર્ગ 10+2 મધ્યવર્તી પરીક્ષા અંગ્રેજીમાં 30 wpm અથવા હિન્દીમાં 25 wpm ટાઈપ કરવાની ઝડપ સાથે પાસ કરી હોય તેઓ આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

ઇલેક્ટ્રિશિયન કમ પ્લમ્બર – ઇલેક્ટ્રિશિયન અથવા વાયરમેન / પ્લમ્બિંગમાં ITI પ્રમાણપત્ર અને 2 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેમણે ભારતમાં કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી તેમની ધોરણ 10મી / મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ કરી છે અને તેઓ આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

લેબ એટેન્ડન્ટ – ઉમેદવારો કે જેમણે ભારતમાં કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી લેબોરેટરી ટેકનીકમાં ડિપ્લોમા સાથે અથવા વિજ્ઞાન પ્રવાહ સાથે 10+2 ઇન્ટરમીડિયેટ સાથે તેમની ધોરણ 10મી / મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ કરી હોય તેઓ આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

મેસ હેલ્પર – 5 વર્ષના અનુભવ સાથે ભારતમાં કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી તેમની ધોરણ 10મી / મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારો આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ MTS – ઉમેદવારો કે જેમણે ભારતમાં કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી તેમની ધોરણ 10મી / મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ કરી હોય તેઓ આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

ફીમેલ સ્ટાફ નર્સ – ઉમેદવારો કે જેઓ નર્સિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવે છે અને કોઈપણ રાજ્ય નર્સિંગ કાઉન્સિલ સાથે નર્સ તરીકે નોંધાયેલ છે તેઓ આ ભરતી માટે પાત્ર હશે.

વયમર્યાદા

 • ન્યૂનતમ – 18 વર્ષ
 • મહત્તમ – 35 વર્ષ (પોસ્ટ મુજબ)
 • ઉંમર છૂટછાટ: નિયમો અનુસાર

નવોદય વિદ્યાલય ભરતી ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 • સૌ પ્રથમ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ નવોદયની સત્તાવાર સાઈટ પર જવું પડશે.
 • ત્યારબાદ ત્યારબાદ “Recruitment” ઓપ્શન પર જઓ
 • હવે તમારે જાહેરાત પસંદ કરી ઓનલાઈન એપ્લાય બટન પર ક્લિક કરો.
 • ત્યારબદ અરજી ફોર્મ ખુલશે જેમાં માંગ્યા મુજબની માહિતી ભરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજ અપલોડ કરો અને તમારી કેટેગરી મુજબ અરજી ફિ ભરો
 • અંતમા તમામ વિગતો ચકાશી તમારા અરજીને સબમીત કરો.

અગત્યની લીંક

અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top